Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.07 14:48 - Известен американец попита наскоро европейците: Кога Европа най-после ще се събуди?
Автор: iliaganchev Категория: Политика   
Прочетен: 46 Коментари: 0 Гласове:
0Известен американец попита наскоро европейците: Кога Европа най-после ще се събуди?

Ein bekannter Amerikaner hat die Europaeer gefragt: Wann endlich erwacht Europa?

Der Krieg in der Ukraine hat sich nun lange genug hingezogen, um erste klare Tendenzen zu erkennen. Zuerst zwei grundlegende Tatsachen:

Войната в Украйна вече се проточи достатъчно дълго, за да могат да се видят първите ясни тенденции. Първите два основни факта:

*1        Putin ist dafuer zu verurteilen, dass er diesen Krieg angezettelt hat – wie praktisch jeder Fьhrer, der einen Krieg anzettelt. Putin kann als Kriegsverbrecher bezeichnet werden – in guter Gesellschaft mit George W. Bush, der allerdings weitaus mehr Menschen getoetet hat als Putin.

            *1 Путин трябва да бъде осъждан за започването на тази война – както на практика всеки лидер, който започва война. Путин може да бъде описан като военнопрестъпник – в добра компания с Джордж Буш, който обаче е убил много повече хора от Путин.

*2.       Eine zweite Verurteilung gebuehrt den USA (NATO), die absichtlich einen Krieg mit Russland provoziert haben, indem sie ihre feindselige militaerische Organisation trotz Moskaus wiederholter Warnungen vor der Ueberschreitung roter Linien unerbittlich bis vor die Tore Russlands getrieben haben. Dieser Krieg haette nicht sein muessen, wenn die ukrainische Neutralitaet nach dem Vorbild von Finnland oder Oesterreich akzeptiert worden waere. Stattdessen hat Washington zu einer klaren russischen Niederlage aufgerufen.

*2.       На второ осъждане подлежи САЩ (НАТО) които умишлено провокирахаа война с Русия, заради безмилостния натиск върху нейната враждебна военна организация към портите на Русия, въпреки многократните предупреждения на Москва да не пресичат червените линии. Тази война можеше да не се случва, ако украинският неутралитет беше приет по подобие на този на  Финландия или Австрия. Вместо това Вашингтон призова за явно поражение на Русия.

*3        Wie wird es weitergehen, wenn sich der Krieg dem Ende zuneigt?

            Какво ще стане, когато войната наближи края си?

            3.1. Entgegen Washingtons triumphalistischen Verlautbarungen wird Russland den Krieg gewinnen. Die Ukraine hat den Krieg bereits verloren. Ob auch Russland lдngerfristig Schaden nimmt, ist fraglich.

            3.1. Противно на триумфалните изказвания на Вашингтон, Русия ще спечели войната. Украйна вече загуби войната. Под въпрос е дали Русия също ще понесе дългосрочни щети.

            3.2 Die amerikanischen Sanktionen gegen Russland haben sich fьr Europa als weitaus verheerender erwiesen als fьr Russland. Die Weltwirtschaft hat sich verlangsamt und viele Entwicklungslaender stehen vor einer ernsten Nahrungsmittelknappheit und der Gefahr einer allgemeinen Hungersnot.

            3.2 Санкциите на САЩ срещу Русия се оказаха много по-опустошителни за Европа, отколкото за Русия. Световната икономика се забави и много развиващи се страни са изправени пред сериозен недостиг на храна и заплаха от масов глад.

            3.3. Es gibt bereits tiefe Risse in der europдischen Fassade der so genannten „NATO-Einheit“. Westeuropa wird zunehmend den Tag bereuen, an dem es dem amerikanischen Rattenfaenger blindlings in den Krieg gegen Russland gefolgt ist. Tatsaechlich handelt es sich nicht um einen ukrainisch-russischen Krieg, sondern um einen amerikanisch-russischen Krieg, der stellvertretend bis zum letzten Ukrainer gefuehrt wird.

            3.3. Вече има дълбоки пукнатини по европейската фасада на така нареченото "единство на НАТО". Западна Европа все повече ще съжалява за деня, в който сляпо последва американския гайдар във война срещу Русия. Всъщност това не е украинско-руска война, а американо-руска война, която се води със сметка до последния украинец.

3.4. Im Gegensatz zu optimistischen Erklaerungen koennte auch die NATO am Ende echt geschwдcht daraus hervorgehen. Die Westeuropaeer werden lange und gruendlich ueber die „Weisheit“ und die hohen Kosten nachdenken, die mit der Provokation tieferer, langfristiger Konfrontationen mit Russland oder anderen „Konkurrenten“ der USA verbunden sind.

3.4. Противно на оптимистичните обяснения, НАТО може да се окаже наистина отслабена. Западноевропейците ще мислят дълго и упорито за „мъдростта“ и високата цена на провокирането на по-дълбоки, дългосрочни конфронтации с Русия или други „конкуренти“ на САЩ.

            3.5. Europa wird frueher oder spaeter zum Kauf von preiswerter russischer Energie zurueckkehren. Russland liegt vor der Haustьr, und eine natuerliche Wirtschaftsbeziehung zu Russland wird letztlich von ueberwaeltigender Logik sein.

            3.5. Рано или късно Европа ще се върне към купуването на евтина руска енергия. Русия е на вратата ви и естествените икономически отношения с Русия в крайна сметка ще бъдат изключително логични.

3.6. Europa nimmt die USA bereits als eine im Niedergang begriffene Macht mit einer unberechenbaren und heuchlerischen auЯenpolitischen „Vision“ wahr, die auf der verzweifelten Notwendigkeit beruht, die „amerikanische Fuehrungsrolle“ in der Welt zu erhalten. Amerikas Bereitschaft, zu diesem Zweck Krieg zu fuehren, ist fuer andere Staaten aber zunehmend gefaehrlich.

3.6. Европа вече възприема САЩ като западаща сила с непостоянна и лицемерна „визия“ за външна политика, основана на отчаяна нужда да се запази „американското лидерство“ в света. Но желанието на Америка да влезе във война за тази цел е все по-опасно за други държави.

            3.7. Washington hat auch deutlich gemacht, dass Europa sich einem „ideologischen“ Kampf gegen China anschlieЯen muss, in einer Art vielschichtigem Kampf „Demokratie gegen Autoritarismus“. Dabei handelt es sich doch in Tat und Wahrheit um einen klassischen Kampf um die Macht in der Welt. Und Europa kann es sich noch weniger leisten, sich auf eine Konfrontation mit China einzulassen – eine „Bedrohung“, die vor allem von Washington wahrgenommen wird, die aber viele europдische Staaten und einen Grossteil der Welt nicht ueberzeugt.

            3.7. Вашингтон даде също да се разбере и това, че Европа трябвало да се присъедини към „идеологическа“ борба срещу Китай, в нещо като многопластова борба на „демокрация срещу авторитаризъм“. Всъщност това е класическа борба за власт в света. А Европа още по-малко може да си позволи да влезе в конфронтация с Китай – „заплаха“, възприемана предимно от Вашингтон, но неубедителна  за много европейски държави и голяма част от света.

4.         Chinas „Belt and Road“-Initiative ist vielleicht das ehrgeizigste wirtschaftliche und geopolitische Projekt der Weltgeschichte. Sie verbindet China bereits ьber den Schienen- und Seeweg mit Europa. Der Ausschluss Europas aus dem „Belt and Road“-Projekt wird Europa teuer zu stehen kommen. Man muss dabei beachten, dass der „Guertel und die Strasse“ direkt durch Russland verlaufen. Es ist fuer Europa unmoeglich, sich Russland gegenueber zu verschliessen und gleichzeitig den Zugang zu diesem eurasischen Megaprojekt aufrechtzuerhalten. Daher hat ein Europa, das die USA bereits im Niedergang sieht, wenig Anreiz, sich dem Zug gegen China anzuschlieЯen. Das Ende des Ukraine-Krieges wird in Europa ein ernsthaftes Nachdenken ueber die Vorteile der Unterstuetzung von Washingtons verzweifeltem Versuch ausloesen, seine globale Hegemonie zu erhalten.

4. Китайската инициатива „Един пояс, един път“ е може би най-амбициозният икономически и геополитически проект в световната история. Той вече свързва Китай с Европа по железопътен и морски път. Изключването на Европа от проекта „Един пояс, един път“ ще струва скъпо на Европа. Важно е да се отбележи, че поясът и пътят минават точно през Русия. Невъзможно е Европа да остане затворена за Русия, като същевременно запази достъп до този евразийски мегапроект. Следователно Европа, която вече вижда САЩ в упадък, няма голям стимул да се присъедини към влака срещу Китай. Краят на войната в Украйна ще накара Европа да се замисли сериозно върху предимствата на подкрепата за отчаяния стремеж на Вашингтон да запази глобалната си хегемония.

*5.       Europa wird bei der Bestimmung seiner kьnftigen globalen Rolle in eine zunehmende Identitaetskrise geraten. Die Westeuropaeer werden es leid sein, sich der 75-jaehrigen amerikanischen Vorherrschaft in der europдischen AuЯenpolitik zu unterwerfen. Im Moment ist die NATO die europaeische Aussenpolitik, und Europa bleibt unerklaerlich zaghaft, wenn es darum geht, eine unabhaengige Stimme zu erheben – nur: wie lange noch?

            *5. Европа ще бъде изправена пред нарастваща криза на идентичността при определяне на бъдещата си глобална роля. Западноевропейците ще се уморят да се подчиняват на 75 години американско господство в европейската външна политика. Засега НАТО е външната политика на Европа и Европа остава необяснимо неохотна да издигне независим глас – но колко дълго още?

*6. Wir sehen jetzt, wie die massiven US-Sanktionen gegen Russland, einschliesslich der Beschlagnahmung russischer Gelder in westlichen Banken, den Grossteil der Welt dazu veranlassen, die „Weisheit“, in Zukunft ausschlieЯlich auf den US-Dollar zu setzen, zu ueberdenken. Eine Diversifizierung der internationalen Wirtschaftsinstrumente ist bereits im Gange und wird die einst dominante wirtschaftliche Position Washingtons und seine einseitige Einsetzung des Dollars als Waffe nur schwaechen.

*6. Сега виждаме как масивните санкции на САЩ срещу Русия, включително конфискацията на руски средства в западни банки, карат по-голямата част от света да преразгледа „мъдростта“ да залага изключително на щатския долар в бъдеще. Диверсификацията на международните икономически инструменти вече е в ход и само ще отслаби някогашната доминираща икономическа позиция на Вашингтон и едностранното му използване на долара като оръжие.

*7. Die heutige Gleichschaltung der Medien und die US-amerikanische Mediendominanz sind einmalig

            *7. Днешната медийна „синхронизация“ и медийното господство на САЩ са уникални

7.1 Eines der beunruhigendsten Merkmale dieses amerikanisch-russischen Krieges in der Ukraine ist die vцllige Korruption der unabhдngigen Medien. Tatsдchlich hat Washington den Informations- und Propagandakrieg bisher haushoch gewonnen und alle westlichen Medien dazu gebracht, bei der Charakterisierung des Ukraine-Krieges aus demselben Gesangbuch zu singen. Der Westen hat noch nie zuvor eine so umfassende Durchsetzung der ideologisch gepraegten geopolitischen Perspektive eines Landes im eigenen Land erlebt. Natuerlich kann man auch der russischen Presse nicht trauen. Inmitten einer virulenten antirussischen Propaganda, wie ich sie in meiner Zeit als Kalter Krieger noch nie erlebt habe, muessen ernsthafte Analysten heutzutage tief in die Tasche greifen, um ein objektives Verstaendnis dessen zu erlangen, was in der Ukraine tatsaechlich vor sich geht.

            7.1 Една от най-смущаващите характеристики на тази американско-руска война в Украйна е пълната корупция на „независимите“ медии. Всъщност Вашингтон досега печелеше информационната и пропагандна война на практика, карайки всички западни медии да пеят от същия химн, характеризирайки войната в Украйна. Западът никога не е виждал толкова цялостно налагане на идеологически информираната геополитическа перспектива на дадена страна в собствения й дом. Разбира се, не може да се вярва и на руската преса. На фона на яростна антируска пропаганда, каквато никога не съм виждал в дните си като „Студен воин“, сериозните анализатори днес трябва да копаят дълбоко, за да придобият обективно разбиране за това какво всъщност се случва в Украйна.

7.2. Ich wuenschte, diese amerikanische Mediendominanz, die fast alle alternativen Stimmen unterdrьckt, waere nur eine voruebergehende Erscheinung, die durch die Ereignisse in der Ukraine ausgelцst wurde. Aber die europaeischen Eliten kommen vielleicht doch langsam zu der Erkenntnis, dass sie in diese Position der totalen „Einstimmigkeit“ gedraengt worden sind. Die Fassade der „EU- und NATO-Einheit“ zumindest bekommt bereits Risse. Die gefaehrlichere Auswirkung ist jedoch, dass auf dem Weg in kuenftige globale Krisen eine wirklich unabhaengige freie Presse weitgehend verschwindet und in die Haende von konzerndominierten Medien faellt, die den politischen Kreisen nahestehen und nun durch elektronische soziale Medien unterstuetzt werden, die alle die Berichterstattung zu ihren eigenen Zwecken manipulieren.

7.2. Иска ми се това американско медийно господство, което потиска почти всички алтернативни гласове, да е само временно явление, предизвикано от събитията в Украйна. Но европейските елити може би започват да осъзнават, че са били тласнати в тази позиция на пълно „единодушие“. Фасадата на „единството на ЕС и НАТО” вече се пропуква. По-опасният извод обаче е, че по пътя към бъдещи глобални кризи една наистина независима свободна преса до голяма степен ще изчезне, попадайки в ръцете на доминирани от корпорации медии, близки до политически кръгове, сега подкрепяни от електронни социални медии, всички от които обработват докладването на своите манипулират за собствените си цели.

Da wir uns auf eine vorhersehbar groessere und gefaehrlichere Krise der Instabilitaet durch die globale Erwaermung, durch Fluechtlingsstroeme, durch Naturkatastrophen und wahrscheinlich auch neue Pandemien zubewegen, wird die rigorose staatliche und unternehmerische Beherrschung der westlichen Medien in der Tat sehr gefaehrlich fьr die Zukunft der Demokratie. Wir hoeren heute keine alternativen Stimmen mehr zur Ukraine.

Наистина, докато се придвижваме към предвидимо по-голяма и по-опасна криза на нестабилност от глобалното затопляне, бежански потоци, природни бедствия и вероятни нови пандемии, строгото държавно и корпоративно господство на западните медии става много опасно за бъдещето на демокрацията. Днес вече не чуваме алтернативни гласове за Украйна.

*8.       RUSSLAND WIRD IN DIE ARME VON CHINA GEDRAENGT

*8.       РУСИЯ Е ТЛАСКАНА В ОБЯТИЯТА НА КИТАЙ

8.1.      Und schliesslich hat sich der geopolitische Charakter Russlands hoechstwahrscheinlich nun entscheidend in Richtung Eurasien verschoben. Die Russen haben sich jahrhundertelang darum bemueht, in Europa akzeptiert zu werden, wurden aber stets auf Distanz gehalten. Der Westen wird nicht ueber eine neue strategische und sicherheitspolitische Architektur diskutieren. Die Ukraine hat diesen Trend nur noch verstaerkt. Die russischen Eliten haben nun keine Alternative mehr, als zu akzeptieren, dass ihre wirtschaftliche Zukunft im Pazifik liegt, wo Wladiwostok nur eine oder zwei Flugstunden von den riesigen Volkswirtschaften in Peking, Tokio und Seoul entfernt ist. China und Russland sind nun entscheidend enger zusammengerueckt, und zwar aus dem gemeinsamen Bestreben heraus, die uneingeschraenkte „Freiheit“ der USA zu unilateralen militaerischen und wirtschaftlichen Interventionen in der ganzen Welt zu verhindern.

8.1. И като краен резултат - геополитическият характер на Русия най-вероятно сега решително се е изместил към Евразия. Векове наред руснаците са се борили да бъдат приети в Европа, но винаги са били държани на разстояние. Западът няма да обсъжда нова стратегическа архитектура и политика за сигурност. Украйна само засили тази тенденция. Сега руските елити нямат друга алтернатива, освен да приемат, че икономическото им бъдеще е в Тихия океан, където Владивосток е само на час или два със самолет от огромните икономики на Пекин, Токио и Сеул. Китай и Русия решително установиха по-близки връзки в общи усилия да предотвратят неограничената „свобода“ на САЩ за едностранна военна и икономическа намеса по света.

Es ist ein Hirngespinst zu denken, die USA koennten die – von den USA induzierte – russische und chinesische Zusammenarbeit aufspalten. Russland verfuegt ueber wissenschaftliche Brillanz, Energie im Ueberfluss, reiche seltene Mineralien und Metalle, waehrend die globale Erwaermung das landwirtschaftliche Potenzial Sibiriens vergroessern wird. China verfuegt ueber das Kapital, die Maerkte und die Arbeitskrдaete, um zu einer natuerlichen Partnerschaft in ganz Eurasien beizutragen.

            Мозъчна глупост е мисълта, че САЩ могат да разделят провокираното от САЩ руско-китайско сътрудничество. Русия има научен блясък, богата енергия, богати редки минерали и метали, докато пък глобалното затопляне даже ще увеличи селскостопанския потенциал на Сибир. Китай разполага с капитал, пазари и работна ръка, за да допринесе за естествено партньорство в цяла Евразия.

8.2.      Zum Leidwesen Washingtons erweisen sich fast alle seine Erwartungen an diesen Krieg als falsch. Der Westen sollte mit Blick auf diese aktuelle Situation endlich erkennen, dass Washingtons Streben nach globaler Dominanz in immer neue, gefaehrlichere und schaedlichere Konfrontationen mit Eurasien fuehrt. Die meisten anderen Regionen der Welt – Lateinamerika, Indien, der Nahe Osten und Afrika – haben national kaum Interessen an diesem im Grunde genommen amerikanischen Krieg gegen Russland.

            8.2. За голямо огорчение на Вашингтон, почти всичките му очаквания за тази война се оказват погрешни. С оглед на настоящата ситуация, Западът най-накрая трябва да признае, че стремежът на Вашингтон към глобално господство води до все по-нови, по-опасни и вредни конфронтации с Евразия. Повечето други региони на света - Латинска Америка, Индия, Близкия изток и Африка - нямат голям национален интерес в тази по същество американска война срещу Русия.

 
Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 4006171
Постинги: 4190
Коментари: 877
Гласове: 1138
Архив
Календар
«  Септември, 2022  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930