Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
02.04.2009 11:14 - Програмни принципи на партия ЛЕВИЦАТА в Германия
Автор: iliaganchev Категория: Политика   
Прочетен: 2126 Коментари: 4 Гласове:
0

Последна промяна: 27.04.2009 15:06


Ние отхвърляме всяка форма на диктатура и осъждаме сталинизма като престъпна злоупотреба със социализма. (Цитат от т. 11)


Програмни принципи на партия ЛЕВИЦАТА

Решение на партийните конгреси на ИАТСС и Лявата партия ПДС на 24 и 25 март 2007 в Дортмунд

СЪДЪРЖАНИЕ:

Увод

I.                  Заедно за една друга политика

II.               Необходим е друг свят

III.           Нашата алтернатива: социални, демократични и мироопазващи реформи с цел преодоляване на капитализма

1. Трудът:  самоопределящ се и солидарен вместо зависим и в конкуренция

2. Икономиката и околната среда: устойчиво задължени на общото благо вместо доминирани от капитала и разрушаващи екологията

3.  Социални системи: сигурност и стимулиране за всеки вместо принуда и социално разделение

4. Политика: Повече демокрация вместо авторитарна „политика на принудата”

5. Справедливост за половете: Признаване на многообразните форми на съжителство вместо привилегия за брака

              6. Наука и образование, медии и култура: Принос към просветителство и еманципация вместо самопродаване

              7. Ново начало за Източна Германия и структурно слабите региони на Западна Германия вместо изоставане и разделеност

              8. Международна политика и Европейски съюз: Един свят на мира, на социалната справедливост и демокрацията вместо милитаризация и приватизация

              IV.  За смяна на направлението

V. Допълнителни бележки

 

Увод

„Програмните принципи” отразяват степента на общност, която партиите ИАТСС и Лявата партия ПДС постигнаха по пътя на създаване на една нова партия. Тази общност е достатъчно стабилен фундамент, върху който да се учреди една нова партия на левите. Ние ще запазим и използаваме различните традиции, опит и компетентност на онези сили, които заедно създават нашата нова партия. „Програмните принципи” още не са завършена партийна програма на новите леви. Ние Ви каним да сътрудничите при създаването на една такава програма. Ние използваме продуктивно различни представи за анализ, политика, мироглед и стратегия, за противоречия и общност и ще ги развиваме като сила на новата партия.

Заедно искаме една партия, каквато в Германия още не е имало – обединяваща Левицата, демократична и социална, екологична, феминистична и антипатриархална, открита и плуралистична, дискутираща и толерантна, антирасистка и антифашистка, следваща последователна мирна политика. Ние сме част от европейската Левица, от социалните и миролюбиви движения.

 

 

 

 

I.                  Заедно за една друга политика

 

(1) Федералната република Германия е богата страна. Но участието в общественото богатство и жизнените шансове е разпределено неравномерно. При това съществуват нови и освен това нарастващи възможности за живот в справедливост, демокрация и мир. Те обаче се блокират от разрушителни процеси. Последните са следствие от високо концентрирана капиталова власт, те възникват от доминирането на интернационалните финансови пазари и прехода на властимащите от политика на социално-държавно регулиран капитализъм към една пазарнорадикална, неолиберална политика.

(2) Нашето общество като много други в света се характеризира с масова безработица, със стопански и културни разделения. Разрушаването на природата и предизвикваните от човека промени в климата вземат все по-заплашителни размери. Войната отново стана средство на политиката. Имперската политика и фундаментализмът се засилват взаимно.

(3) Нашата алтернатива на разгърнатия капитализъм е солидарното обновяване и последователното демократично променяне на обществото. Многообразието от индивидуални идеи от живота и развитието в традиционните роли на половете ние възприемаме като шанс за разгръщане на личността, чиято база може да бъде осигурена колективно чрез материална и социална сигурност. Ние заставаме срещу политика на „нареждания и поощрения”, която обявява безработицата за индивидуален проблем. Вместо това ние работим за обществени рамкови условия, които правят възможни труда и развитието на личността за всички хора. Една основополагаща промяна в политиката за едно социално по-справедливо общество изисква, да свържем идеята за солидарността с отговори на новите обществени предизвикателства.

(4) Ние искаме да обединим основните идеи за алтернативна политика. Борбата срещу отнемането на социалните права , за едно справедливо разпределение на труда в един хуманизиран свят на труда и за една обновена солидарна социална държава е изходната точка, формулирана в учредителната програма на партия Изборна Алтернатива Труд и Социална Справедливост.  Лявата партия ПДС от своя страна внася в съответствие с това своето историческо разбиране за демократичния социализъм като цел, път и стойностна система и като единство на основните свободи и социални права – заложени в нейната партийна програма от Кемниц.

Демокрация, свобода, равенство, справедливост, интернационализъм и солидарност са нашите основополагащи стойностни ориентири. Те са неделимо свързани с мира, запазването на природата и еманципацията. Идеите за демократичния социализъм представляват основните ръководни представи за развитието на политическите цели на левите.

         (5) ЛЕВИЦАТА извежда своите политически действия от взаимовръзката на цел, път и основополагащи стойностни ориентири. Свободата и социалната справедливост, демокрацията и социализмът се обуславят взаимно. Равенство без индивидуална свобода приключва с обезвластяване и отнемане на правото за вземане на решения. Свобода без равенство е свобода само за богатите. Не е свободен и онзи човек, който подтиска и експлоатира своите ближни. Цел на демократичния социализъм, който иска да преодолее капитализма в един трансформационен процес, е едно общество, в което свободата на другия не е границата, а условието за собствената свобода.

Затова ние тук и днес поемаме пътя срещу експлоатацията на човек от човека и срещу патриархалното и расистко подтисничество.

(6) За преодоляване на погрешното развитие и социалните разделения условието е едно широкообхватно демократизиране на всички области от живота. Демократизацията на икономиката изисква властта за разпореждане с всички форми на собственост да бъде подчинена на социални мащаби. Преди всичко определеното от печалбата частно притежание върху структуроопределящите крупни предприятия трябва да бъде отхвърлено и преодоляно чрез широки демократични алианси, с участие в управлението и регулиране от страна на социалната държава там, където то противоречи на общото благо.

(7)   Ние желаем да водим широка дискусия по въпроса, как това може да бъде конкретно реализирано. В тази връзка ние искаме да изясним, как обществената собственост като основа за демократична политика и предпоставка за съществуването може да бъде разширена и изграждана както социално така и ефективно. Във Федералната република Германия основният закон изисква чрез закони и правила да се гарантира, че собствеността служи на общото благо. Членове 14 и 15 от основния закон дават възможност, да се противопоставяме на смесването на икономическата власт с политическата власт. В съответствие с това ключови области от икономиката могат да бъдат превърнати в обществена собственост.

ЛЕВИЦАТА ще разработи конкретни предложения, как определени ключови отрасли за стопанството и за осигуряване на съществуването в името на благото за общността ще трябва да бъдат прехвърлени към обществени форми на собственост, за да се направи възможен повече демократичен контрол и развитие. ЛЕВИЦАТА вижда в наличността на различни форми на собственост основа за едно ефективно и демократично стопанство вместо да се върви и по-нататък по пътя на приватизация и монополизация.

         (8) Задача на лявата политика при създаването на модерна социална държава е постоянната защита на хората от големи жизнени рискове, като болести, безработица и бедност. Към това се отнася също и обществената отговорност за здравеопазването, за водо- и енергоснабдяването, за остраняване на отпадъците, за развитието на градовете и селските райони, за достатъчно достъпни от гледна точка на цената жилища, за обществения вътрешен и междуселищен транспорт, за общодостъпно безплатно образование, за достоен живот на старини, както и за разгръщане на културата и науката. Приоритетът на политиката трябва да бъде установен и в икономиката. В този смисъл избраните представители на Левицата трябва да се борят за осъществяването на грижите за съществуване.

(9) Нашата партия издига въпроса за една политическа смяна в посоката като своя политическа цел. За тази цел ние се нуждаем от критично и солидарно оценяване на историята на лявата практика в ГДР и в ФРГ. Ние се потапяме съзнателно в традициите на просветителството и на демократичния социализъм, на големите еманципационни движения на работниците. Ние заставаме зад целите на женското движение, на екологичното движение и на анти-атомарното движение, на движението за мир, на критичните към глобализацията инициативи, на социалните форуми и движения против държавната репресия, за прокарване на основните права и свободи. Ние се присъединяваме към ангажимента на всички онези, които участваха в разгрома на престъпната фашистка диктатура и се бориха и борят за отстраняване на причините за фашизма. Нашето признание се отнася за усилията за едно социално и свързано с благоденствието на държавата ограничаване на капитализма, както и към опитите за преодоляване на капиталистическите форми на собственост и господство.

         (10) ЛЕВИЦАТА анализира историята на ГДР и ФРГ, както и историята на левите сили в бившата Федерална република и извлича от историческия опит изводи за програматиката и стратегията в сблъсъците на съвременността и бъдещето. При това тя се противопоставя срещу прибързани обобщения, антикомунистически предразсъдъци и едностранчиви оценки и се стреми към диференцирани и претеглени преценки.

(11) От историята ние научихме следното: Уважението към възгледите на другоячемислещите е предпоставка за освобождението. Ние отхвърляме всяка форма на диктатура и осъждаме сталинизма като престъпна злоупотреба със социализма. Свободата и равенството, социализмът и демокрацията, човешките права и справедливостта за нас са неделими.

 

II.               Необходим е друг свят

(12) В 60-те и 70-те години на 20. век възникна една световна, преди всичко

икономическа криза. Процентите на растеж в тромавите планови икономики на държавния социализъм силно се снижиха. Петролната криза маркираше кризисното развитие на световното капиталистическо стопанство. Настигащото развитие на Юга, което беше започнало с надежда след деколонизацията, в големи региони се върна назад. По същото време възникнаха движения за повече свобода, солидарност и демокрация. Това беше времето на студентското движение на Запад, на преодоляването на фашистките режими в Гърция, Испания и Португалия, на победите на освободителните движения във Виетнам и в португалските колонии. В Чили противно на това социалистическото развитие беше разгромено в кръв. В това време се засилиха тенденциите на стагнация в реалния социализъм.

         (13) Насилственото приключване на Пражката пролет по онова време разгроми в световен мащаб надеждата за свързването на демокрацията и социализма. Капиталистическите страни търсеха изход от кризата в капитализма с неолиберална характеристика, с отричане на „оковите” на социалната държава. Когато с рухването на Съветския съюз отпадна най-голямата противотежест, разрушителните тенденции на невъздържания капиталистически пазар се разгръщаха все повече. Днес транснационалните концерни и капиталовите и финансови пазари определят нарастващо общественото развитие.

         (14) Неолиберализмът настъпва в името на повече свобода, но всички жизнени области са подложени на оползотворяването на капитала и особено на нарастването на курсовете на акциите на финансовите пазари. Неолибералните сили изискват по-малко държава и разграждат социалната държава в полза на една репресивна конкурентна държава. Те се позовават на демокрацията и се опитват да отслабят синдикатите и другите демократични организации и движения. Те следват една несолидарна политика на приватизация, дерегулиране и подчиняване на всички сфери на живота на пазарите. Те разпалват нови имперски войни и изострят терористичните опасности. Вместо да стимулират равенство на шансовете, те задълбочават пропастта между горните и долни слоеве. Секторите с ниско заплащане се разширяват. Нарастващите печалби са съпроводени от продължаваща масова безработица. Големи части от населението се отвръщат от участие в демократичното волеизявяване.

         (15) Едно противоречие все повече се засилва: от една страна - производителността, нивото на образование, икономическата и технологична ефективност, международното разделение на труда, възможностите за еманципация и индивидуално развитие са прогресирали повече от когато и да било. Бедността, гладът, животът в гета, неграмотността и много болести могат да бъдат преодоляни. Наследеното разделение на труда между половете и дълбоко заседналите патриархални модели на поведение исторически са изживяни. С намалено работно време при хуманни условия и екологическа съобразеност може да бъде постигнато по-добро удовлетворяване на човешките потребности. Едно фундаментално ново отношение към природата безусловно е необходимо и възможно. Едно глобално солидарно развитие на всички народи и региони в мир, едно световно общество на свободни и равни би могло да характеризира 21-я век.

         (16) От другата страна тези възможности са противопоставени на структурите на управление и собственост на съвременния капитализъм. Чрез глобалните финансови пазари претенциите за печалби на капитала действат безпрепятствено и в световен мащаб. Загубването на работно място и несигурни условия за заетост са ежедневието на много хора. Насочената към потребностите на капитала флексибилизация на производството и на пазара на труда  разрушава живота в семейство и общност. Обществена собственост се приватизира и отделя от политическо влияние. Все по-ускорено се практикува изпразването от съдържание на социалната сигурност. Пътища, които са възможни за намаляване на безработицата и бедността в Германия, не се използват.

(17) Открито засилващото се класово разделение на обществото съвпада с други явления на подтисничество: Въпреки услията за равнопоставеност привилегироваността за мъжете структурно не е разбита. Хора с друг произход, цвят на кожата, сексуална ориентация и религия биват дискриминирани. Расизмът и антисемитизмът нарастват.

(18) Глобалният капитализъм изостря екологичната криза. Неговата икономика се ориентира към краткосрочни движения на борсовите курсове. Това се намира в дълбоко противоречие с дългосрочните цикли на природата. Екологичните технологии са високо развити, но екологичното преустройство на стопанството и начина на живот никъде не се извършва енергично. Това е токлова по-подтискащо, тъй като през близките години трябва да се реши, дали ще може все още да бъде предотвратена една глобална катастрофа в климата. Драстични промени в нашия начин на живот ще станат неизбежни.

(19) Неолибералният капитализъм означава премахване на демокрацията. В интернационалните финансови фондове, транснационалните концерни и в свръхнационалните организации на глобалния капитализъм – Световната търговска организация, Международния валутен, Световната банка и т.н. – е концентрирана една гигантска власт. Те са недостъпни за какъвто и да е демократичен контрол. Субстанцията на демокрацията е изпразнена от съдържание. С помощта на прокламираната „Война срещу тероризма” се осъществява едно масово ограничаване на основни права и свободи. Все по-невъзпрепятствено се пристъпва към варварски методи на господство.  

 

         (20) С Европейския съюз възникна едно ново пространство за общи социални борби, движения за мир и устойчиви икономики, за демокрация и против расизма и национализма, едно ново пространство за класовите борби. В Европа свободното движение на капитала, преместването на производствени територии и движението на работна сила са ежедневие и отразяват манифестираното чрез договора от Маастрихт неолиберално изграждане на европейската интеграция. Взаимодействието между синдикати, демократични инициативи, на движенията за мир и женското и екологично движение обаче тепърва предстои. Конфедералната фракция на Обединените Европейски Леви / Северна Зелена Левица (GUE/NGL) в Европарламента възникна в резултат на изборите за европейски парламент и значително допринася за това да има лява европейска политика с парламентарен профил. С възникване на партията на Европейската левица потегли по пътя една сила, която да обедени членове на различни леви партии в Европа за общи политически действия. Европейските социални форуми и европейското синдикално движение влизат в социалните и политически дискусии и сблъсъци.

            (21) Имперската политика под ръководстводото на Съединените американски щати има за цел един изцяло подчинен на натрупването на капитала свят, едно невъзпрепятствано владеене на суровини и енергоносители, разширяване на господството и сферите на влияние. Премахната е нормата на международното право, която забранява всяка агресивна война. НАТО и Европейският съюз разчитат на глобални сили за нападание. В името на един кръстоносен поход срещу тероризма загиват хиляди невинни хора. Една спирала на насилието възпроизвежда все нова готовност за терористични актове, за безчовечен отговор срещу арогантността на имперската сила и срещу дълбоката пропаст между богати и бедни страни.

        

I.                  Нашата алтернатива: Социални, демократични и мироопазващи реформи за преодоляване на капитализма

(22) Необходима и възможна е една друга политика. Новата левица има

собствени отговори на предизвикателствата на съвремието – на нарастналото международно съперничество, на хроничната масова безработица, на кризата на социалните осигурителни системи, на ограничеността на ресурсите и на екологичната натовареност на земята, на промяната във възрастовата структура на обществото. Ние оспорваме това, че поради ограничен икономически потенциал е неизбежно да изискваме от населението отказ от сигурност, самоопределение и високо качество на живот.

         (23) Новата левица предлага програмни основи за едно общирно преобразуване на обществото, с цел да се приключи с  доминирането на утилизацията на капитала върху икономиката и обществото и да се посрещнат предизвикателствата на съвремието чрез един алтернативен път за развитие. Това е програма за промяна в направлението на политиката и за обновяване на демокрацията. Нашите цели са:

         (24) * Демократизация на обществото, която да гарантира за всички еднакви възможности за участие в организирането на обществения живот. Към това се отнася и борбата против патриархалното подтисничество, против всички форми на расизъм, антисемитизъм и десен екстремизъм.

* Социално изграждане на труда и икономиката: основен момент при това, както и досега, е на всекиго да се даде възможност за право на участие в трудова дейност и в нейното социално изграждане. Това е условие и фундамент за другите многообразни дейности.

* Икономическа демокрация, която предвижда всички форми на собственост в съответствие със социални и екологични критерии. В обществената дейност на институциите за социални грижи и публичното право на разпореждане с тях ние виждаме неотменима основа за едно демократично и солидарно общество.

* Нова солидарност въз основа на съвременни обществени услуги, солидарни осигурителни системи и екологично преустройство на обществото като база за самоопределящ се живот.

* Международен ред на мир, колективна сигурност и солидарно развитие, принос за който трябва да даде един променен Европейски съюз.

(25) Ние се борим за общество, при което всеки ще участва в условията на живота в обстановка на свобода, социална сигурност и солидарност. Към благата на свободата, които ще направят всичко това възможно, се отнасят социално еднаквото право на участие във вземането на решения в обществото, смисленият и осигуряващ съществуването труд, образованието и културата, висококачествени здравни услуги и социални осигуровки. Необходимо е преодоляването на всички ония взаимоотношения на собственост и власт, „при които човекът е едно унижено, поробено, изоставено и пренебрегнато същество” (Карл Маркс).

 

         1. Трудът: самоопределящ се и солидарен вместо зависим и в конкуренция

         (26) Трудовата дейност днес повече от всякога се осъществява в условия на напрегнатост между стремежа за самоосъществяване от една страна и експлоатацията и несигурността от друга страна. Част от трудовите взаимоотношения се определя от повече лична отговорност на наемните работници. Същевременно се разширяват социалната несигурност, масовата безработица, ниското заплащане, екстремната зависимост и принудителното подчинение. Трудът в семейството, грижи за партньора, грижите и възпитаването на децата, социален труд и сега продължават да се извършват преди всичко от жените. Процентът на мигриращите, заети с лощо платен труд, е особено висок.

         (27) Ние се стремим към общество, в което всяка жена и всеки мъж ще могат да упражняват осигуряващ живота труд. Трудовата дейност, трудът в семействата и партньорските домакинства, трудът за участие в развитие на обществото. Както и участието в културния и обществен живот трябва да представляват възможност за всички хора. Обществено необходимите дейности и шансовете да може да се участва в обществения живот активно и с влияние, трябва да бъдат разпределени равномерно. Това искаме ние като част от новия вид пълна заетост.

         (28) За да постигнем тази цел за една нова организация на на обществените жизнени шансове  и труд, ние се борим за отхвърляне на властта на финансовите пазари, за отчетливо ограничаване на различията в доходите и собствеността, за държавна респ. публична отговорност за всички сфери на социалните грижи, за разширяване на обществените инвестиции, за отчетливо съкращаване на работното време, което ще освободи на мъжете и жените възможност за труд в семейството, ангажимент в обществото и за самите себе си, за повишаване на стойността и за правното и финансово гарантиране на формите на собственост в рамките на една солидарна икономика и общирна система за социална сигурност.

За наемния труд това означава следното:

(29) Скъсяване на работното време: Ние се обявяваме срещу удължаването на работното време и още повече настояваме за неговото намаляване като основа за ново разпределение на трудовата дейност. Ние се стремим към намаляване на седмичното, годишното и пожизненото работно време, работното време по избор, облекчени години с частична повременна заетост и освобождаване за обществено-политическа дейност и други форми на труд. Въз основа на нарастващата производителност на труда това може да бъде постигнато, без да се снижават доходите. Едно намаляване на работното време се полага също и във връзка с променените роли на половете, съгласно които жени и мъже иаскат и трябва да си поделят трудовата и семейната заетост.

(30) Нови работни места в резултат на екологично и социално преустройство, концентрирани по тези въпроси публични инвестиционни програми на бъдещето и стимулиране на технологичните иновации в сферата на ресурсната ефективност и възобновяемите енергии, съответстващо на търсенето изграждане на обществени услуги в направленията образование и възпитание, наука и изследвания, изкуство и култура, както и в обществения транспорт на хора и други сфери на осигуряването.

(31) Публично стимулирани и изграждани сектори на трудова заетост с кооперативни елементи, които задоволяват онези социални, културни и екологични нужди, които нито пазарът, нито администрацията удовлетворяват.

(32) Активна политика на пазара на труда, която се концентрира върху онези, коитоимат особено лоши шансове на пазара на труда. Ние искаме за тях чрез концентрация на обществени финансови средства и чрез комбиниране с други фондове да бъдат предложени задължително осигуряващи, тарифно заплащани работни места.

(33) Използване на печалбите от производителността за по-високои реални заплати и намаляване на работното време.

(34) Законоустановен минимум на заплащане в осигуряващ съществуването размер.

(35) Прокарването на ново взаимоотношение на нормален труд въз основа  на цялостно социално осигуряване на всички видове трудовоправни взаимоотношения и на хуманизиране на труда, на тарифната автономия и на всеобщата задължителност на тарифните договори, на висока защита при прекъсване на трудовото взаимоотношение и на по-високи права за участие в управлението на всички заети от колектива, както и на изравняване на заплатите за жените с тези на мъжете.

(36) Правно регулиране срещу нарастващи злоупотреби с практиканти.

(37) Валидност на вътрешните социални стандарти за всички работещи в страната чрез разпростиране на Закона за чужденците, засягащ само определени браншове, върху всички отрасли и фундаментална реформа на европейската директива за услугите, с цел да се премахнат всички форми на дъмпингова конкуренция и да се осигурят услуги, съответстващи на общото благо.

(38) Даване на публичните поръчки на такива фирми, които поддържат високи социални и екологични стандарти в страната и подкрепят подобряване на тези стандарти в глобални рамки.

За да можем да прокараме тези цели, ние искаме да изграждаме и по-нататък сътрудничеството със синдикатите . Акциите на синдикатите по запазването на работните места, тарифните договори и социалните права ние поддържаме солидарно.

...... (следва)....Тагове:   немска левица,


Гласувай:
01. анонимен - HAMcRjbaKyOW
25.05.2011 02:56
I'm out of league here. Too much brain power on dipasly!
цитирай
2. анонимен - HAMcRjbaKyOW
25.05.2011 02:57
I'm out of league here. Too much brain power on dipasly!
цитирай
3. анонимен - sGWpizsTLpenhawo
25.05.2011 15:07
vPLzp3 <a href="http://jnnoqawjbjmt.com/">jnnoqawjbjmt</a>
цитирай
4. анонимен - jUMxyJKazpoPLnbxX
25.05.2011 19:41
RY4ROd , [url=http://roayrpcdztbb.com/]roayrpcdztbb[/url], [link=http://opkeywhfkywx.com/]opkeywhfkywx[/link], http://zgrmlqmuknxm.com/
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 4644188
Постинги: 4725
Коментари: 877
Гласове: 1299
Архив
Календар
«  Май, 2023  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031