Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
17.04.2012 15:43 - Янаки Стоилов - ЛЯВА ПОЛИТИКА И ЛИДЕРСКИ ПРЕТЕНЦИИ – ДУМА – 17.04.2012 – Част 2:
Автор: iliaganchev Категория: Новини   
Прочетен: 1096 Коментари: 0 Гласове:
0Янаки Стоилов - ЛЯВА ПОЛИТИКА И ЛИДЕРСКИ ПРЕТЕНЦИИ – ДУМА – 17.04.2012 – Част 2:

(Нашите ангажименти - главната ни задача е да повишим заетостта)

Нашата главна задача е да повишим заетостта.

Създаването на заетост изисква развитие на икономиката - чрез нови и съществуващи индустриални производства и инфраструктурни обекти. Създаването на такава заетост е път за повишаване на доходите.

Фирмите трябва да се стимулират да откриват и запазват работни места. Нещо повече, данъчният и осигурителният режим следва да зависят от това каква заетост създават и къде се извършва тяхната дейност.

По този начин икономическата политика може да се свърже с регионалната и демографската. Конкретно - размерът на корпоративния данък да бъде различен в районите и общините с безработица, значително по-висока от средната за страната.

По подобен начин могат да се обвържат бизнесът и образованието и да се подпомогне създаването на търсените от икономиката специалисти. Иначе ще продължава съществуващото разминаване между икономически потребности и придобито образование - в момента около 70% от завършилите висше образование не работят по придобитата специалност.

         Необходимо е правителството да приеме национална инвестиционна програма, осигурена от национален инвестиционен фонд. Към финансиране на този фонд трябва да бъдат привлечени банкови капитали. Важен елемент в посочения механизъм е дейността на Българската банка за развитие. Нейната кредитна дейност е ориентир за коректно банкиране - срещу спекулата и дъмпинга на кредитния пазар.

         Предлагаме субсидиите в земеделието да се използват като силен регулативен механизъм на държавната политика в отрасъла. Тя включва: насочване на субсидиите към нуждаещите се за сметка на най-едрите стопанства, изравняване на българските производители с тези от останалите страни на ЕС и отчитане на разходите в различните видове земеделско производство.

         Държавата и общините да съдействат за създаване на тържища и други форми за търговия със земеделски продукти и за тяхното преработване. В тази дейност място трябва да намерят и кооперациите. Управлението на държавния поземлен фонд да става по начин, който да влияе положително на структурата на земеделското производство и да отговаря на интересите на дребните и средните производители.

         Застрашителното нарастване на неграмотността и на младежката безработица изискват от държавата и общините да намерят форми за образователна и трудова интеграция, особено на ромското население. Тези форми трябва да се основават на съчетаването между права и задължения на гражданите, между влагането на средства и получаването на изгоди. Трябва да е ясно, че няма пряк път от гетото към социалната интеграция. Достигането до нея преминава през специфични политики и институции.

         Доходи и финансова политика

         Ние сме за категорично сбогуване с плоския данък и преминаване към опростено прогресивно облагане. Основната данъчна ставка да остане на сегашното ниво. Най-ниските доходи да бъдат освободени от облагане. Заможните - тези, които получават над 70-80 хиляди лева годишно, да се облагат с 15-20%.

         Заедно с това трябва да се въведе допълнително облагане за богатите.

Доходът, който надхвърля 300-350 хиляди лева годишно, трябва да се облага с данък, поне два пъти по-висок от завишената данъчна ставка. Лицата и семействата, чието имущество надхвърля един милион лева, също трябва да заплащат повече.

Ние сме за "размразяване" на заплатите и пенсиите. Още от първата бюджетна година на следващото управление да се повишат минималната заплата и пенсия. Техният размер да бъде съобразен с реалния праг на бедността. Да се извършва годишна актуализация на заплатите в бюджетната сфера и на пенсиите в съответствие с инфлацията и нарастването на производителността, респективно на осигурителния доход.

До края на следващия управленски мандат делът на средствата за заплати и пенсии в БВП трябва да достигне поне 40%, а за още четири години - до 45%. Това ще означава приблизително изравняване на труда и капитала в разпределянето на създадената стойност.

Ние сме за увеличаване на размера на помощите за отглеждане на деца, като от това подпомагане се ползват семействата с ниски и средни доходи. Стимулиращата политика да се увеличава до достигане до три деца и след това да се прекратява. Тя да бъде поставена в още по-голяма степен на зависимост от отговорното родителство.

Ние поддържаме ново разбиране за характера на парите, с които оперират търговските банки. В по-голямата си част това не са техни собствени пари, а такива - привлечени от гражданите, от фирмите и от държавата. Тя е предоставила правото за управление на тези пари, срещу което трябва да гарантира, че те ще работят в интерес на гражданите и на реалната икономика.

С оглед на това разбиране ние се застъпихме за освобождаване на гражданите от заплащане на банкови такси за плащания към бюджета. Продължаваме да настояваме за установяване на задължителни правила, по които държавните ведомства и дружествата с преобладаващо държавно участие избират обслужващите ги банки. Поддържаме в определянето на лихвите по потребителските кредити да има променлива, но обективна величина, каквато е базовият лихвен процент - определян от междубанковия пазар и обявяван от националната банка, а не от кредитора.

Централната банка трябва да действа не като представител на търговските банки, а в защита на обществените и държавните интереси в банковата сфера. Това в най-голяма степен се отнася за банковия надзор.

В крайна сметка държавата чрез гаранционния фонд поема риска за дейността на банките. От тази гледна точка е оправдано да се потърсят форми за повишаване на отговорността на управителните и надзорните органи на банките.

         Противодействие срещу корупцията

         Все по-голямото срастване между икономическа, медийна и политическа власт задълбочава корупцията. Не е случайно, че всяко едно управление през годините на прехода има своите корупционни схеми и скандали. Който и да подхване определен корупционен случай, скоро след това се оказва, че в него съпричастност имат лица и кръгове, близки и до тези, които са го повдигнали. Пълно изясняване обикновено липсва, както обикновено липсва политическа и юридическа отговорност. Новите корупционни скандали потушават старите, а корупцията си продължава.

         Необходимо е да се уточнят правилата, по които се определят възнагражденията на политическите лица и на висшите държавни служители. Това, както и публичността на източниците на техните доходи са важни средства срещу забогатяването от властта.

         Действието на закона за отнемане на незаконно придобито имущество е оправдано, ако в него се създадат повече обективни предпоставки за започване на производството. Такава категория са кредитните милионери и тези, които са им отпуснали кредитите.

         Образование, наука и култура

         Ние сме за пълна бюджетна издръжка на средното образование в държавните и общинските училища. Не приемаме държавните средни училища да бъдат само в областта на спорта и културата. Необходимо е засилване на професионалното образование и специализацията в горните класове.

         Предлагаме значително понижаване на таксите в държавните висши училища - от сегашните до две трети на не повече от една четвърт от издръжката по съответната специалност. От тях да могат да се освобождават както най-добрите студенти, така и тези с най-ниски доходи.

         Въвеждане на възможности за обвързване на образованието и професионалната реализация - чрез стимули за работодатели, които наемат определени специалисти, и за тези, които отиват да работят по дефицитни специалности или в непривлекателни райони.

         Бъдещото национално развитие е тясно свързано с развитието на науката и технологичния процес в ХХI век. Да се запазят националните научни институции и да се стимулират университетите, които развиват солидни научни изследвания. Да се създадат условия способните млади и утвърдени специалисти да намират научна реализация в страната. Да се въведат финансово-икономически стимули, които да привлекат бизнеса към финансиране на науката, технологиите и иновациите.

Ние сме за нова културна политика, насочена към развитие на духовността, интелекта и морала на българската нация. За запазване и утвърждаване на българската национална идентичност като неотменима част от културните традиции в Европа и в света. Ние сме за силна държавна подкрепа на културните институции. На основата на модерните технологии да се впишем в културния диалог и в духовния обмен между цивилизациите.

         Здравеопазване

         Убедени сме, че опазването на здравето започва със създаването на здравословна среда на живот - без големи замърсявания на околната среда, без увреждащи организма съставки в храните и без опасни електромагнитни излъчвания.

         Споделяме разбирането, че профилактиката е най-добрата медицинска превенция за здравето.

         Искаме стимулиране, което да доведе до масово прилагане на груповите медицински практики в доболничната помощ. Така ще се възприемат и възстановят най-добрите елементи от поликлиничната система.

         Покриване на малките населени места с медицинско обслужване. За целта лекарят, който получава такава практика, трябва да обслужва цялото население.

Развитие на спешната медицинска помощ, особено в местата с ниска концентрация на болници и в труднодостъпни райони. Подобряване на нейното оборудване, на комуникацията и на положението на работещите в нея.

         Освен национална и областни здравни карти, да се приемат и регионални здравни карти. На регионално ниво трябва да се осигурят достъпно и качествено здравеопазване - възможността всеки пациент да получи всичко необходимо за неговото лечение.

         Ние се застъпваме за преобразуване на болниците от търговски дружества в юридически лица със специфичен статут на лечебни заведения.

         Ние сме за ефективно държавно регулиране и контрол при ценообразуването и поръчките на лекарства и медицински изделия, които да ограничат спекулативните цени и ощетяването на пациентите. Ние сме за реално ограничаване на вертикалната и хоризонталната концентрация в търговията с лекарства. Като част от тази система виждаме разкриването на аптеки в малки общини и на повече денонощни аптеки.

         Европейска и регионална политика

         В сегашното си състояние и при днешните проблеми ЕС е в голямо изпитание. Той повече не може да бъде привлекателен като съюз на големи корпорации, на голяма бюрокрация и на финансови ограничения. Ние сме за Европейски съюз, който води към социална Европа, т.е. към растеж, висока заетост, високи доходи и социална сигурност. Ние сме против ЕС на две скорости и за усилване на политиките за сближаване и хармонизиране. Ние сме за координирани политики не само в областта на финансите, а и в социалната област. За нас засилването на Европейския съюз не означава отслабване на националната държава.

         В рамките на ЕС и на отделните държави трябва да продължи развитието на регионалната политика. Цели райони ускорено се обезлюдяват, разграбват и са на път да се превърнат в социална пустиня. България остро се нуждае от национална регионална политика за най-изостаналите си райони, какъвто е Северозападът.

         Ние поддържаме позицията си за установяване на минимални социални стандарти за българските общини. За тяхното постигане трябва да се определи ролята както на държавата, така и на местната власт.

         Нашата партия

         Трябва да е безпощадно ясно, че дори да предложим необходимата политика, ако няма истински субект на промяната, тя няма как да стане. Казано с думите на Махатма Ганди: Бъди самият промяната, която желаеш. Това изисква преди да бъдем алтернатива на ГЕРБ, да станем алтернатива на самите себе си. Не омаловажавам постигнатото по време на предишното управление, но така подчертавам необходимостта от критична преоценка и промяна в досегашната политика. Според мен такава промяна е необходима, въпросът е дали е възможна.

         Преди около век основателят на нашата партия беше казал, че една радикална промяна у нас три четвърти зависи от външните условия. Днес в окото на кризата тежестта на тези условия в никой случай не е по-малка. Що се отнася до останалата една четвърт - дано сами да не пропилеем своя шанс. Лявото крило вече шеста година призовава за това. Сега остава цялата партия да го направи.

         Както е известно, Обединението на левите социалисти се създаде, когато БСП управляваше в Тройната коалиция. Тогава нашата позиция се свеждаше до подкрепа и критика. Подкрепа за тези действия, които отговаряха на нашите социални ангажименти, и критика на проявите на одесняване и на злоупотреба с власт.

         Сега ние споделяме опозиционния курс на БСП, който съответства в основни линии на нейния ляв характер. Проблемът е партията да преодолее хроничното раздвоение - лява в опозиция, в управлението - както дойде. Трябва да докажем, че сме достоверен носител на политиката, която предлагаме!

         Доскоро левите социалисти бяхме предимно коректив на БСП. Развитието на процесите в света и в Европа, проверката на позициите ни във времето изискват това, което предлагаме, да стане политика на БСП.

         Ние се нуждаем от убедителна победа на предстоящите избори. Иначе, дори да сме първи, отново ще се гънем в обятията на сложна коалиция. Само с конкретни ангажименти и дееспособна партия можем да очакваме висок резултат. Привличането на широки граждански и професионални слоеве и организации и партньорството с тях е предпоставка за неговото постигане. Времето на легитимационните предизборни коалиции обаче премина. След изборите трябва да е ясно едно - ние оставаме опоненти на ГЕРБ. Всички други въпроси за коалиционни варианти в момента не са актуални. Трябва да сме категорични от кои ангажименти няма да отстъпим в името на евентуална бъдеща коалиция.

         Ще си позволя да кажа нещо лично. Аз не съм обладан от лидерски претенции, но имам политически амбиции! Затова не се обявявам като най-подходящия за председател на БСП, но смятам, че най-убедено и последователно съм отстоявал левия характер на БСП. За мен значението на този конгрес не се свежда до това кой ще застане начело на БСП и кой какъв пост ще заеме. Добре разбирам и трудностите, и шансовете, пред които е изправена БСП.

         В момента Партията на европейските социалисти е в процес на търсене на своята нова лява идентичност. Точно в този момент начело на европейските социалисти е председателят на БСП. В негово лице БСП може да има важна роля за развитието на европейската и на българската социалистическа левица, а България - по-добри позиции в ЕС. Но преди да постигне това в Брюксел, Сергей Станишев трябва да го започне в София. Затова искам този конгрес да стане силен с идеи, политика и морални послания.

         Само няколко седмици остават до конгреса. След този конгрес БСП може да излезе променена, мобилизирана и силна. Но не по-малка е вероятността да се случи обратното - да остане в същото състояние, дори да бъде разединена и отслабена.

         Срещу авторитаризма на ГЕРБ ние не можем да спечелим с полудемокрация, още по-малко с псевдодемокрация. Преди да обсъждаме въпроса, как е най-добре да се избира председателят на БСП, има други спешни въпроси, които не сме решили. Впрочем, ако БСП имаше толкова голямо влечение към вътрешнопартийната демокрация, тя можеше да избере кандидата си за президент с гласа на всички социалисти. Оказва се, че е по-лесно да си демократ с утрешна, отколкото с вчерашна дата.

         Ние категорично отхвърляме измамите с мъртви души и дори с организации, които трябва да осигурят удобни делегати за определени кандидати.

         Добре е, че Националният съвет прие обръщение към партията - "Конгресът - по волята на социалистите".

         Ние смятаме за вредно отслабването на връзката между центъра и териториалните структури на партията, достигнало на редица места до тяхното феодализиране и до капсулиране на местните ръководства.

         Досегашният опит от създаване на вътрешни структури по полов и възрастов признак показва, че в по-голяма степен те се използват за гарантирано заемане на позиции в партията, отколкото за разширяване на нейното влияние сред тези групи в обществото. Необходимо е да се засили ролята на професионалните и идейните обединения.

         Ние сме за политическа оценка на всяко по-висше ниво за дейността на стоящите под него, както и за отговор на исканията на по-ниските нива към по-високите.

         Ние сме за по-висока представителност на партийните форуми и за пряка демокрация в партията.

         Ние сме за партия, която не е за лична или корпоративна употреба, а за партия на самите социалисти.

         Ние сме за лява социалистическа, европейски ориентирана партия, която отстоява националните интереси.

         Ние, българските социалисти, отиваме към конгрес. Не отиваме за лични схватки, а да отговорим на очакванията на мнозинството български граждани. Няма кой друг да го направи вместо нас.

         Накрая нека да ви припомня - след Цветница идва Възкресението. То обаче няма да се състои от само себе си, а чрез нас.

http://www.duma.bg/duma/node/30401
Гласувай:
0Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: iliaganchev
Категория: Политика
Прочетен: 5525638
Постинги: 5025
Коментари: 877
Гласове: 1361
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031